AvelsprogramVid styrelsemöte den 8 oktober 2011 fastställde styrelsen nedanstående avelsprogram som Luzernerringens program för avel:


 


Luzernerringens Avelsprogram


Avelsprogrammet bygger på följande principer


Avelsanvändning


Enskilda djur skall inte användas för mycket i avel. Det finns inte någon individ, som inte har några negativa anlag. En annan effekt av överanvändning av individer är att den genetiska mångfalden minskas.


Avelsetik

 

Tikars användning begränsas till tre kullar.


I det genetiska läge stövarraserna befinner sig, skall utavel eftersträvas d v s ingen avelsrekommendation på kull som överstiger 2.5% inavelsgrad.


Omparning skall ej ske.


Inga kända ärftliga defekter hos hane eller tik som skall användas i avel


Hanar som är sunda och friska och som uppfyller vissa jaktliga och exteriöra krav ska prövas i avel i ett begränsat antal parningar. Därefter sätts de på väntelista och används till fortsatt avel endast under förutsättning att de första kullarna givit jaktprovsmeriterad avkomma och att defekter i större omfattning ej förekommer.För hundar, som har avkommor med epilepsi eller epilepsiliknande anfall, PDA eller annan hjärtsjukdom, kryptokism eller höftledsdysplasi gäller nedanstående hälsoprogram. Uppträder andra hälsoproblem, som t.ex. infektionskänslighet eller svårigheter vid parning och valpning skall detta uppmärksammas i avelsarbetet


Där kända defektnedärvare finns bakåt i planerad kull, skall tillses att samma anlag ej finns på både far och mor-sidan (Dubblering av anlag).


Hälsoprogram


För epilepsiliknande anfall innebär att:


Hund som själv har ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


Hund som lämnat avkomma med ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


Hund vars ena eller båda föräldrar haft ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


I denna grupp hundar är 100% anlagsbärare


Kullsyskon till hund med ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


Av dessa hundar är 75% anlagsbärare


Halvsyskon till hundar med ep-liknande anfall skall om möjligt undvikas i avel.


Av dessa hundar är 50% anlagsbärare


För PDA eller annan hjärtsjukdom gäller.


Om mer än en (1) avkomma drabbas, skall föräldradjur ej vidare användas i avel.Kullsyskon kan med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter.


Där kryptokism förekommer skall följande gälla.


Om mer än en (1) hane i kullen är kryptokid, skall far, mor och kullsyskon ej användas vidare i avel. Om någon enstaka hane drabbas, i någon kull, kan övriga i kullen eller far och mor, med stor försiktighet användas.För höftledsdysplasi gäller följande


Om enstaka fall förekommer, kan föräldradjur med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter. Uppfödare/hanhundsägare rekommenderas att inte använda hundar i avel, som kommer ur kullar, där höftledsdysplasi förekommer i större grad än rasens medeltal.


För övriga defekter enligt avelsrådets instruktion.


Valpkull skall veterinärbesiktigas före leverans.


O B S. Påminner ännu en gång om att utavel har hög prioritet vid planering i avelsarbetet, högre än utställnings eller jaktprovsmerit. En förstapristagare kan vara en bättre nedärvare än en champion.Importerad hund eller tik som kommer från land utanför Skandinavien, kan få en parning rekommenderad utan jaktprovsmerit (gäller endast en valpkull), övriga kriterier skall vara uppfyllda.


Avelsdjur skall före parningstillfället äga känd HD-status.


Som HD-fria bedöms hundar med status A, B eller som tidigare avlästs som U.A. Dessa hundar kan i utgångsläget obehindrat paras med varandra.


Hundar med status C, bedöms inneha likvärdig status som de hundar som tidigare avlästs med grad 1.Hundar som röntgas med status C eller grad 1 kan användas i avel om de bedöms tillföra rasen värdefull genetisk variation eller andra värdefulla egenskaper.Kontakta avelsråd före parning.


 


Luzernerstövare


Hane: jaktprovsmeriterad, Good ökl/ukl utställning, känd HD-status.


Hunden testas i 2-3 kullar, sätts därefter på väntelista.För att användas ytterligare fordras: Jaktprovsmeriterad avkomma. Hane högst 5 kullar.Tik: Jaktprovsmeriterad, Godd ökl/ukl utställning, känd HD-status, Tik högst 3 kulla

 


Eventuellt. defektförekomst se hälsoprogram


2011-10-08 Luzernerringens Styrelsen.


 

VALPAR/Avelsprogram                                                                                                           

webmaster@luzernerringen.se